BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3155 TCT/NV5
V/v chi phí quảng cáo tiếp thị và khuyến mãi

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Colgate - Palmolive VietNam
(Đ/c: The Landmark. Tầng 2. 5B phố Tôn Đức Thắng, Quận 1 TP.HCM)

Trả lời công văn số 1007 CP -CV ngày 10/7/2003 của Công ty Colgate - Palmolive VietNam về việc gia tăng mức khống chế đối với các khoản chi phí quảng cáo khuyến mãi và tiếp thị từ 5% lên 10% cho năm 2003. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Nghị định số 30// 1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN và theo hướng dẫn tại Điểm 3b 12, Mục III, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị được xác định là chi phí hợp lý khi các định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất áp dụng theo tỷ lệ dưới đây:

- Đối với hai năm đầu mới thành lập: không quá 7% trên tổng chi phí quy định tại Thông tư 13/2001/TT-BTC nêu trên.

- Đối với các năm tiếp sau: không được quá 5% trên tổng chi phí quy định tại Thông tư 13/2001/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Công ty Colgate - Palmolive VietNam thực hiện đúng quy định trên đây. Từ năm 2004, Công ty sẽ được áp dụng mức chi quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị và chi khác theo mức tối đa không quá 10% so với tổng chi phí hợp lệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Colgate - Palmolive VietNam được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến