BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3157 TCT/NV5
V/v thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi

Công ty Modec EPSO B.V
(Đ/c: Bà Vũ Thu Hương, Công ty TNHH KPMG, Tầng 16 Toà nhà Vietcombank, 198 phố Trần Quang Khải, Hà Nội)

Trả lời văn thư đề ngày 7/7/2003 của Công ty Modec EPSO B.V về việc xác nhận loại thuế và bản chất thuế phải trả của nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2, Mục C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam và tiến hành kinh doanh tại Việt Nam, thì nhà thầu phụ nước ngoài phải thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu tính thuế của từng ngành nghề kinh doanh.

Do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hà Lan đã ký Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần nên khoản thu nhập của Công ty Modec EPSO B.V Hà Lan từ việc kinh doanh tại Việt Nam thuộc đối tượng điều chỉnh của Hiệp định này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Modec EPSO B.V được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến