BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 3158/TCHQ-TXNK
V/v: phân loại hàng hóa.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
Công ty TNHH EDD
(Phòng 12, B2 khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 02/HQ-2011 ngày 20.06.2011 của Công ty TNHH EDD về việc phân loại mặt hàng “máy biến thế phân phối 3 pha có lõi bằng kim loại”; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Việc phân loại áp mã một mặt hàng phải căn cứ vào mô tả hàng hóa, tài liệu kỹ thuật, hình ảnh, kết quả giám định, thực tế hàng hóa… Theo công văn của Công ty gửi thì không có đủ các thông tin cần thiết để xác định mã số cụ thể. Đề nghị công ty nghiên cứu Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25.12.2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15.11.2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, đối chiếu với mặt hàng công ty dự kiến nhập khẩu để xác định mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu. Công ty có thể tham khảo các văn bản này trên website Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc website Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn).
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH EDD biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng