BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 3158/TCT-CS
V/v hạch toán khoản tiền bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng kinh tế

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắc Lắc.

Trả lời côngvăn số 2583/CT-TTr ngày 16/10/2007 của Cục thuế tỉnh Đắc Lắc đề nghị hướng dẫnvề việc xác định chi phí hợp lý đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại, phạtvi phạm hợp đồng kinh tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trước ngày01/01/2007, việc xử lý đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợpđồng kinh tế được xử lý như sau:

Tại Điều 302,303, Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

"Điều 302:Bồi thường thiệt hại

1. Bồi thườngthiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợpđồng gây ra cho bên bị vi phạm.

2. Giá trị bồithường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạmphải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đánglẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Điều 303. Căncứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trừ các trườnghợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thườngthiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

1. Có hành vivi phạm hợp đồng;

2. Có thiệt hạithực tế;

3. Hành vi viphạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại".

Căn cứ quy địnhnêu trên, trường hợp doanh nghiệp vi phạm các điều khoản của hợp đồng kinh tếđã ký kết mới phải trả khoản tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinhtế thì khoản tiền này cũng được coi như một khoản phạt do vi phạm hợp đồng kinhtế. Vì vậy, khoản tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế và cáckhoản phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế không được hạch toán vào chi phí hợp lýkhi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 5,Mục IV, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.Các khoản thu về phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế và các khoản bồi thường thiệthại do vi phạm hợp đồng kinh tế được bù trừ với các khoản phạt về vi phạm hợpđồng kinh tế, các khoản bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế. Trướcngày 01/01/2007, Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 3635/TCT-HT ngày06/09/2007 hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Đề nghị Cục thuế tham khảo thêm.

2. Kể từ01/01/2007 trở đi, các khoản phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế bồi thường thiệthại do vi phạm hợp đồng kinh tế được hạch toán chi phí hợp lý theo hướng dẫntại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 14/02/2007 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cụcthuế tỉnh Đắc Lắc căn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành và tình hình thực tếđể hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương