BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3158 TCT/NV5
V/v điều chỉnh số tiền giảm giá trên hoá đơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Muto Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 030726/MT-HD đề ngày 26/7/2003 của Công ty TNHH Muto Việt Nam hỏi về việc lập hoá đơn bán hàng ghi “âm” để giảm doanh thu. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 11/6/2003, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2072 TCT/CS hướng dẫn việc lập hoá đơn điều chỉnh giảm giá bán hàng hoá hoặc điều chỉnh số lượng hàng hoá. Theo đó, trường hợp có phát sinh chênh lệch tăng, giảm doanh thu mua bán hàng hoá của những lần giao hàng trước thi 2 bên mua bán thực hiện việc điều chỉnh doanh thu vào hoá đơn bán hành lần sau. Nhưng không được lập hoá đơn ghi giá trị “âm”.

Trường hợp nếu không còn quan hệ mua bán hàng hoá, dịch vụ thì bên bán và bên mua hàng hoá, dịch vụ lập Biên bản thu hồi hoá đơn cũ, ghi rõ hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày, tháng), lý do (tăng, giảm), đồng thời bên bán lập hoá đơn mới thay thế cho hoá đơn cũ, hoá đơn ghi rõ thay thế cho hoá đơn (số, ký hiệu, ngày, tháng). Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh này, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Muto Việt Nam biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến