BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
Số: 3159/BHXH-DVT
V/v: Thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế không cao hơn giá kê khai, kê khai lại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.
Qua công tác kiểm tra thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB), Bảo hiểm (BHXH) Việt Nam đã phát hiện kết quả đấu thầu thuốc của một số tỉnh, thành phố làm căn cứ thanh toán BHYT, giá thuốc trúng thầu của một số mặt hàng cao hơn giá kê khai, kê khai lại còn hiệu lực do Bộ Y tế công bố.
Để thanh toán chi phí thuốc BHYT đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, BHXH Bộ Quốc phòng (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:
1. Trong quá trình phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc phải đảm bảo giá thuốc trúng thầu không được vượt quá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của mặt hàng thuốc được lựa chọn.
2. Đối với kết quả đấu thầu thuốc đã được chủ đầu tư phê duyệt đang được cơ sở KCB BHYT sử dụng trong thanh toán BHYT năm 2014: Phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB rà soát giá thuốc tại kết quả trúng thầu đảm bảo việc thanh toán chi phí thuốc không vượt giá thuốc kê khai, kê khai lại.
Đối với thuốc có giá trúng thầu cao hơn giá thuốc kê khai, kê khai lại còn hiệu lực theo dữ liệu do Bộ Y tế công bố hoặc thiếu dữ liệu để so sánh, đề nghị BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB thống nhất các nội dung báo cáo về BHXH Việt Nam theo mẫu gửi kèm bằng văn bản và file dữ liệu điện tử (qua địa chỉ e-mail: [email protected]) để BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Y tế giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các BV trực thuộc Bộ Y tế;
- Cục Y tế Giao thông vận tải (Bộ GTVT);
- Cục Quân y (Bộ Quốc phòng);
- Các đơn vị: CSYT, TC-KT; KT;
- Lưu: VT, DVT (3b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

BHXH VIỆT NAM
BHXH TỈNH/THÀNH PHỐ…
Mẫu số: 01/GKK
DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU CÓ GIÁ CAO HƠN GIÁ KÊ KHAI, KÊ KHAI LẠI CÒN HIỆU LỰC THEO CÔNG BỐ CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC - BỘ Y TẾ
(Kèm theo Công văn số: 3159/BHXH-DVT, ngày 28 tháng 08 năm 2014 của BHXH Việt Nam)

Stt
Sở Y tế/Tên cơ sở KCB đấu thầu
Tên hoạt chất
Tên thuốc
Nồng độ, hàm lượng
Dạng bào chế, đường dùng
Nhà sản xuất
Nước sản xuất
Số đăng ký
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá trúng thầu
Thời điểm đóng thầu (ngày/ tháng/ năm)
Tên nhà thầu trúng thầu
Thông tin về giá KK/KKL trên Website Cục QLD còn hiệu lực trước thời điểm đóng dấu
Giá chênh lệch
Thông tin giải trình của Sở Y tế/ Cơ sở KCB
Ghi chú
Giá
Ngày tháng năm kê khai/kê khai lại
Giá kê khai/ Kê khai lại
Ngày tháng năm kê khai/ kê khai lại
Tên công ty kê khai
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17) = (15) -(12)
(18)
(19)
(20)
(21)
Tổng


Người lập
(Ký, họ tên)

Trưởng phòng GĐBHYT
(Ký, họ tên)
….., ngày…..tháng…..năm 2014
Giám đốc
(Ký, họ tên)