TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 3159/CT-TTHT
V/v thuế nhà thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH GraceInternational
Đ/chỉ: 53/8/1 Bùi Công Trừng, Ấp 1, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
MST:0312450967

Trả lời văn bản số 02/2015/CVGR ngày 17/03/2015 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụngđối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhậptại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Căn cứ Khoản 2.37 Điều 6Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thunhập chịu thuế bao gồm:

“…; thuế thu nhập doanhnghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhàthầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tạihợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụnước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; …”.

Căn cứ văn bản số 18115/BTC-TCT ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính về việc kiến nghị cơ chế chínhsách để quản lý thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Căn cứ các quy địnhtrên, trường hợp Công ty ký hợp đồng nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu với tổ chứcnước ngoài Checkpoint Systems (M) Sdn Bhd tại Malaysia thì thu nhập từ nhượngquyền sử dụng nhãn hiệu của tổ chức nước ngoài (chuyển nhượng 03 năm, khôngnhượng quyền vĩnh viễn) thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định. Trước khithanh toán tiền cho phía nước ngoài, Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế nhàthầu, kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước như sau:

- Về thuế giá trị giatăng: Trường hợp Công ty nhượng quyền nhãn hiệu có kèm theo chuyển quyền sở hữutrí tuệ thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty không phải khấu trừthuế GTGT của nhà thầu nước ngoài. Nếu là hợp đồng nhượng quyền sử dụng trongthời hạn 03 năm thì Công ty phải khấu trừ thuế GTGT nhà thầu để nộp vào ngânsách nhà nước như sau:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

X

tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu (5%)

- Về thuế thu nhập doanhnghiệp:

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

X

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế (10%)

Số thuế GTGT khấu trừnộp thay nhà thầu Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu đáp ứng điềukiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC )Số thuế TNDN Công ty nộp thay cho nhà thầu nước ngoài (trên số tiền thanh toáncho nhà thầu đã bao gồm thuế TNDN) không được tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báoCông ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Hóc môn;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
680-2401114/15-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga