BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3159 TCT/NV5
V/v thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Thông tin di động (VMS)
(811A Đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hà Nội)

Tổng cục thuế nhận được công văn số 2609/KTTKTC ngày 30/07/2003 của Công ty Thông tin di động (Công ty VMS) hỏi về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động cung cấp dịch vụ của Công ty Multinational Automated Clearing House S.A (Nhà thanh khoản MACH). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nhà thầu nước ngoài khi tiến hành cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định tại Mục C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/13/1998 của Bộ Tài chính. Căn cứ Bản thoả thuận ký kết giữa Công ty VMS và Nhà thanh khoản MACH thì:

- Trường hợp Công ty VMS tách riêng được khoản chi phí trả cho từng loại dịch vụ riêng biệt do nhà thanh khoản MACH cung cấp thì MACH không phải nộp thuế TNDN và thuế GTGT đối với 04 loại dịch vụ, bao gồm: dữ liệu MACH, tài chính MACH, gian lận MACH,VAT MACH do các dịch vụ này được thực ở ngoài Việt Nam. Riêng dịch vụ đào tạo nghề của MACH chỉ diễn ra tại trụ sở của Công ty VMS (tại Việt Nam) nên nhà thanh khoản MACH phải nộp thuế GTGT và TNDN đối với khoản thu này theo quy định tại Mục C Thông tư số 169/1998/TT-BTC nói trên.

- Trường hợp Công ty VMS không tách riêng được khoản chi phí trả cho từng loại dịch vụ riêng biệt do nhà thanh khoản MACH cung cấp thì MACH phải nộp thuế TNDN và thuế GTGT đối với toàn bộ khoản thu từ việc cung cấp 05 loại dịch vụ cho công ty VMS.

Công ty VMS có trách nhiệm khấu trừ các khoản thuế nhà thầu phải nộp trước khi thanh toán phí cho Nhà thanh khoản MACH.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty VMS biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến