VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3159/VPCP-TH
V/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng CTCT 6 tháng cuối năm 2008 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày09 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụkế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2008, Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinhtế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững và Chương trình côngtác năm 2008 của Chính phủ ban hành kèm theo công văn số 50/VPCP-TH ngày 16tháng 01 năm 2008 và các văn bản có liên quan khác, để chuẩn bị báo cáo kiểmđiểm công tác chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trìnhcông tác 6 tháng cuối năm 2008 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳtháng 6 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí chỉ đạo Bộ, cơ quanbáo cáo Chính phủ về các nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2008:

a) Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhànước của Bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2008; làm rõ những việclàm được và chưa làm được, các nguyên nhân và tồn tại cần khắc phục…

Đồng thời, đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành củaChính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảođảm an ninh, quốc phòng của đất nước nói chung và đối với Bộ, ngành và địaphương nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2008; trong đó, nêu cụ thể những đónggóp của Bộ, cơ quan, địa phương mình vào kết quả chung đạt được.

b) Kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc và Chươngtrình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi Bộ, cơ quan phụtrách. Đề nghị tập trung làm rõ các nội dung: thực hiện các đề án được giaotrình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết quả triểnkhai thực hiện các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị và các văn bảnchỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành và kiểm tra việc thihành văn bản; sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và địa phương trong việc thựchiện nhiệm vụ quản lý nhà nước …

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm2008:

a) Kiến nghị những định hướng, những công tác trọngtâm Chính phủ cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành nhiệmvụ năm 2008; các nội dung cần đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo,điều hành của Chính phủ;

b) Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các đề án trình Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm trên cơ sở triển khai thực hiệncác Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP công văn số 50/VPCP-TH và các văn bản khác của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ;

c) Đề xuất, kiến nghị các vấn đề khác trong chỉ đạođiều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan chuẩn bị báo cáo với nội dungngắn gọn, nổi bật và gửi (02 bản) đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 15tháng 6 năm 2008 để tổng hợp, dự thảo báo cáo trình Chính phủ. Đối với các báocáo không có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc nhạy cảm trong chỉ đạođiều hành, ngoài việc gửi văn bản chính, đề nghị Bộ, cơ quan gửi qua thư điệntử đến địa chỉ: [email protected]

Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xinthông báo ý kiến chỉ đạo nêu trên để các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương biết, thực hiện chuẩn bị báo cáo và gửi đúng thời hạn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Chánh VP các Bộ, cơ quan,
UBND các địa phương nêu trên;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ trực thuộc;
- Lưu: VT, TH (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc