BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 316/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 820/HQQNg-NV ngày 05/12/2008 của Cục Hảiquan Quảng Ngãi báo cáo vướng mắc và xin ý kiến chỉ đạo trong việc đăng ký Danhmục hàng nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh, bổ sung danh mục danh mục hàng hóa nhậpkhẩu miễn thuế tạo tài sản cố định đã đăng ký với cơ quan hải quan của Công tyCông nghiệp nặng Doosan Việt Nam

Ngày 10/04/2008, Tổng cục Hải quan có công văn số 1652/TCHQ-GSQL theo đó đề nghị Cục Hải quan Quảng Ngãi căn cứ hồ sơ thực tế,văn bản cam kết của Công ty để xem xét, giải quyết việc điều chỉnh, đăng ký bổsung danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định.

Hết giai đoạn thực hiện dự án hoặc từng hàng mục công trìnhmà Công ty đã đăng ký danh mục với cơ quan hải quan, Công ty phải có tráchnhiệm hoàn chỉnh bản đăng ký danh mục theo các lần điều chỉnh, bổ sung danh mụcvà phải thực hiện quyết toán với cơ quan hải quan. Trường hợp, Công ty khôngthực hiện quyết toán theo đúng quy định với cơ quan Hải quan sẽ không được thựchiện việc điều chỉnh, bổ sung danh mục như nêu trên.

2. Về đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩmtrong nước chưa sản xuất được của Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàuthủy Dung Quất:

- Ngày 18/10/2007, Tổng cục đã có công văn số 5876/TCHQ-GSQLđồng ý để Công ty được đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố địnhmiễn thuế theo từng gói thầu, từng hợp đồng đã ký kết để thực hiện dự án đầu tưxây dựng.

- Do vậy, đối với việc đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư,bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu phục vụ đóng tàu củaCông ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, Tổng cục Hải quanđồng ý để Công ty đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trongnước chưa sản xuất được được thực hiện tương tự như đối với trường hợp Đăng kýdanh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định nêu tại công văn 5876/TCHQ-GSQLdẫn trên.

- Để đảm bảo quản lý chặt chẽ đúng quy định, Công ty phảithực hiện việc quyết toán đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩmtrong nước chưa sản xuất được nhập khẩu với cơ quan Hải quan sau khi đã thựchiện xong gói thầu hoặc hợp đồng ký kết theo đúng quy định. Trường hợp, doanhnghiệp không thực hiện quyết toán theo đúng quy định với cơ quan Hải quan sẽkhông được hưởng ưu đãi đầu tư

3. Khi thực hiện việc Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩutạo tài sản cố định miễn thuế, yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ngãi lưu ý về vốncũng như phần giải trình về thiết bị máy móc nêu trong Giải trình kinh tếthuật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Quảng Ngãi thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh