TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 316/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại xe ôtô cứu thương

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 90/HQHP /PNV (T1) ngày 05.01.2006 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc phân loại xe ôtô cứu thương nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 3267/QĐ-BYT ngày 20.9.2004 và công văn số 991/BYT-KH-TC ngày 07.12.2005 của Bộ Y tế, căn cứ Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp cho từng xe thì lô xe ôtô cứu thương nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 8813/NKD /KVII ngày 09.11.2005 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 2 của Ban quản lý dự án y tế nông thôn được xác định là xe ôtô cứu thương nguyên thuỷ, không phải là xe hoán cải từ xe ôtô chở người thành xe ôtô cứu thương. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ khoản b, khoản c, Điều 9 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31.12.2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu) và Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam để phân loại số xe ôtô cứu thương nói trên vào mã số xe ôtô cứu thương theo đúng quy định.

Trường hợp Cục Hải quan TP. Hải Phòng có căn cứ chứng minh, xác định xe ôtô nhập khẩu của Ban quản lý dự án y tế nông thôn là xe ôtô hoán cải từ xe ôtô chở người thành xe ôtô cứu thương nhằm mục đích trốn thuế thì thực hiện theo quy định tại công văn số 3636/TCHQ-GSQL ngày 06.8.2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc