BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/TCT-DNL
V/v hoàn thuế TNDN nộp thừa tại các cục thuế địa phương.

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trả lời công văn số 6457/VINACOMIN-KT ngày 15/12/2011 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sảnViệt Nam (Vinacomin) về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nộp thừatại các Cục thuế địa phương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 phần D Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định:

"Doanh nghiệp khai quyếttoán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có trụ sở chính, số thuế thu nhập doanhnghiệp còn phải nộp được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộptheo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại nơi có trụ sở chính và tạm nộp tại nơicó các cơ sở sản xuất phụ thuộc. Số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộphoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỷ lệ tại nơi có trụ sởchính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc".

Tại khoản 2 Điều 28 phần III Thôngtư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quyđịnh:

"Trường hợp hoàn các khoảnthuế (trừ thuế GTGT, thuế TNCN) mà người nộp thuế đăng ký thuế tại một địaphương nhưng nộp thuế tại nhiều địa phương khác thì người nộp thuế được kê khaiquyết toán thuế và làm thủ tục hoàn thuế tại cơ quan thuế nơi đăng ký kê khaithuế.

Trường hợp hoàn các khoản thuế(trừ thuế GTGT, thuế TNCN) mà người nộp thuế đăng ký thuế tại một địa phươngnhưng nộp thuế tại nhiều địa phương khác, người nộp thuế được kê khai quyếttoán thuế và làm thủ tục hoàn thuế tại cơ quan thuế nơi đăng ký kê khai thuếthì cơ quan thuế lập Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN, trong đó tách riêng khoảnphải hoàn trả của từng địa phương (mỗi địa phương phản ánh trên 1 dòng), gửicho Kho bạc nhà nước đồng cấp trên địa bàn để thực hiện hoàn trả cho người nộpthuế".

Căn cứ quy định trên, trường hợpnăm 2009, năm 2010 Vinacomin có các đơn vị hạch toán phụ thuộc hoạt động tạiđịa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi Vinacominđóng trụ sở chính, Vinacomin đã thực hiện khai thuế TNDN tập trung tại trụ sởchính với Cục Thuế thành phố Hà Nội và tạm nộp thuế TNDN cho các địa phương nơicó đơn vị hạch toán phụ thuộc theo tỷ lệ chi phí của đơn vị hạch toán phụ thuộcvới tổng chi phí của Vinacomin. Khi quyết toán thuế TNDN có phát sinh số thuếTNDN nộp thừa tại các địa phương nơi các đơn vị hạch toán phụ thuộc đóng trụ sởthì Vinacomin làm thủ tục hoàn thuế TNDN nộp thừa tại Cục Thuế thành phố HàNội. Khi lập lệnh hoàn trả số thu ngân sách nhà nước, số thuế TNDN được hoàn sẽphân bổ cho các địa phương nơi các đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở theo tỷ lệ chiphí của đơn vị sản xuất phụ thuộc với tổng chi phí của Vinacomin.

Đối với số thuế đã nộp tại tỉnh LâmĐồng, nếu kiểm tra xác định Vinacomin nộp thừa và Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã cóQuyết định hoàn thuế số 2848/QĐ-CT ngày 07/12/2011 và Lệnh hoàn trả khoản thuvào ngân sách nhà nước ngày 07/12/2011 thì không điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Vinacominđược biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lâm Đồng;
- Vụ: CS, KK&KTT, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn