BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/TCT-KK
V/v kê khai và nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH SojitzViệt Nam
(Địa chỉ: 183 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổngcục Thuế nhận được công văn số SJTZ-AC- 141001 ngày 21/10/2014 của Công ty TNHHSojitz Việt Nam về việc kê khai, nộp thuế đối với dự án đầu tư tại Đồng Nai. Vềviệc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Khoản 1, Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn:

"1. Tráchnhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

đ)Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàngvãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trườnghợp quy định tại thể em c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vịtrực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sởchính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyểnnhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ khaithuế cho quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắpđặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

"6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắpđặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnhkhông thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a)Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượngbất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối vớihàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1 %đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trêndoanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quảnlý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.

b)Hồ sơ khai thuế giá trị giá tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặtbán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giátrị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này."

-Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ vềviệc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

"1.Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho quanthuế

a)Người nộp thuế nộp hồ khai thuê thu nhập doanh nghiệp cho quan thuế quản lý trực tiếp.

c)Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụthuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ khai thuế thu nhậpdoanh nghiệp; khi nộp hồ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộpthuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinhtại đơn vị trực thuộc."

Theotrình bày của Công ty TNHH Sojitz Việt Nam thì công ty có trụ sở tại TP. Hồ ChíMinh, thực hiện đầu tư "Dự án đường ống tiếp nhận và cung cấp khí CNG -Khu công nghiệp Long Đức" tại tỉnh Đồng Nai, đó là một đường ống dẫn gasdo công ty lắp đặt để bán khí gas cho các nhà máy trong Khu công nghiệp LongĐức (tỉnh Đồng Nai). Công ty mua khí CNG của Công ty cổ phần kinh doanh khí hóalỏng miền Nam, sau đó khí gas được nhập thẳng vào hệ thống đường ống để bán lạicho khách hàng. Dự án tại tỉnh Đồng Nai không có văn phòng điều hành, không cócon dấu riêng (do công an tỉnh Đồng Nai không đồng ý cấp vì không có Ban Quảnlý dự án), không có tài khoản ngân hàng, không hạch toán kế toán.

Căncứ hướng dẫn trên và trên cơ sở thực tế phát sinh tại công ty thì việc kê khai,nộp thuế đối với dự án tại Đồng Nai như sau:

Đốivới thuế giá trị gia tăng, công ty thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăngtạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trịgia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuếgiá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị giatăng với cơ quan thuế quản lý tại tỉnh Đồng Nai theo mẫu số 05/GTGT ban hànhkèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Đốivới thuế thu nhập doanh nghiệp, do dự án tại Đồng Nai là đơn vị hạch toán phụthuộc nên không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuếquản lý tại tỉnh Đồng Nai. Công ty TNHH Sojitz Việt Nam có trách nhiệm tổng hợptoàn bộ số thuế phát sinh tại trụ sở chính và tại dự án ở Đồng Nai để kê khai,nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty TNHH Sojitz Việt Nam được biết ./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC(BTC);
- Vụ PC, CS(TCT);
-Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
-Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT,KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí