BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3161/BNN-ĐMDN
V/v khảo sát thực trạng nông, lâm trường quốc doanh và BQL rừng

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Kính gửi: …………………………………………………………….

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo tổngkết sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết28-NQ/TW ngày 16 tháng 06 năm 2003 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và pháttriển nông, lâm trường quốc doanh. Để có căn cứ xây dựng báo cáo, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các Đoàn công tác liên ngành tiến hànhđiều tra, khảo sát và thu thập thông tin về hiện trạng nông, lâm trường quốcdoanh theo các nội dung cụ thể như sau:

- Hiện trạng quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường(công ty nông, lâm nghiệp), Ban quản lý rừng chuyển đổi, thành lập mới theoNghị định 200/2004/NĐ-CP .

- Kết quả sản xuất kinh doanh, hiện trạng tài chính.

- Hiện trạng quản lý sử dụng lao động, tổ chức khoán sử dụngđất.

- Tồn tại khó khăn về cơ chế, chính sách, mô hình quản lý;đề xuất cần tháo gỡ;

Đề cương và lịch làm việc gửi theo kế hoạch làm việc của cácĐoàn công tác. Đề nghị UBND các tỉnh thành phố, các Tập đoàn, Tổng công ty cónông, lâm trường phối hợp và chỉ đạo các cơ quan liên quan bố trí thời gian,cán bộ làm việc với Đoàn công tác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);

- Lưu: V
P, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa