BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3162/LĐTBXH-ATLĐ
V/v giải quyết chế độ đối với cán bộ y tế bị chết do bệnh SARS

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Bộ Y tế

Phúc đáp Công văn số 4609/YT-DP ngày 05/05/2003 và Công văn số 6024/YT-PC ngày 11 tháng 6 năm 2003 của quý Bộ về việc ghi tại trích yếu. Ngày 29/07/2003 Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp với các cơ quan liên quan Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế , các Vụ liên quan của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về giải quyết chế độ đối với nhân viên y tế bị chết vì bệnh SARS. Sau khi Bộ Y tế trình bày các quan điểm của Bộ Y tế, đại diện các Bộ, ngành liên quan đã thảo luận và thống nhất ý kiến như sau:

Theo quy định của Bộ Luật Lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về An toàn lao động, vệ sinh lao động thì ba trường hợp cán bộ và nhân viên y tế bị chết do SARS tại bệnh viện Việt - Pháp được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động.

Từ thực tế trên cho thấy, trong ngành Y tế phát sinh những công việc nghề nghiệp mới cần được xác định trong danh mục nghề bị bệnh nghề nghiệp. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị quý Bộ chủ trì, tổ chức phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu để bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp hiện nay./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng