BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3164/TCHQ-GSQL
V/v Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đỗi với linh kiện, phục tùng ôtô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thanh phố

Diễn đàn doanh nghiệp có văn thư phản ánh với Tổng cục Hải quan về việc Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải có những sai phạm trong việc nhập khẩu, liên doanh liên kết, mua bán phụ tùng ôtô nhằm hợp thức hoá tỷ lệ nội địa hoá tròn việc sản xuất, lắp ráp xe ôtô các loại. Để đảm bảo quản lý chặt chẽ, chống gian lận trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thành phố thực hiện một số biện pháp sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với linh kiện, phụ tùng ôtô nhập khẩu, đặc biệt là đối với linh kiện được ưu đãi về thuế theo tỷ lệ nội địa hoá.

- Kiểm tra chặt chẽ, đầy đủ các điều kiện theo quy định phải có mới được phép nhập khẩu những mặt hàng này, theo dõi sát sao số lượng linh kiện ôtô doanh nghiệp được phép nhập khẩu.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực của các loại hình sản xuất, lắp ráp theo khai báo của người khai hải quan, sự phù hợp giữa thực tế hàng hoá với giấy phép đã được phê duyệt.

Nhận được công văn này, yêu cầu Cục Trưởng Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố quán triệt đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo