BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------
V/v: thủ tục tạm nhập - tái xuất thiết bị chuyên dụng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
Ban Quản lý Dự án vệ tinh nhỏ - Viện khoa học công nghệ Việt Nam
(Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội)

Trả lời công văn số 45/DAVTN ngày 27/6/2011 của Ban Quản lý Dự án vệ tinh nhỏ về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ nội dung quy định tại Điều 31, Mục 4, Chương II Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, nội dung hướng dẫn tại Phần III và khoản 1, Điều 101, mục 3, Phần V Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Ban Quản lý Dự án vệ tinh nhỏ liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu (nơi ông Tailhades, Romain Laurent Henri - quốc tịch Pháp, chuyên gia của công ty Astrium nhập cảnh, xuất cảnh) để được giải quyết cụ thể thủ tục tạm nhập, thủ tục tái xuất đối với số thiết bị chuyên dụng của ông Tailhades, Romain Laurent Henri.
Tổng cục Hải quan trả lời để Ban Quản lý Dự án vệ tinh nhỏ được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh