BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: thủ tục xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang
Trả lời công văn số 514/HQHG-NV ngày 22/6/2011 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1443/TCHQ-GSQL ngày 05/04/2011 và công văn số 2872/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2011 trao đổi với Bộ Công Thương về việc thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương, trong đó có nội dung vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang nêu tại công văn số 514/HQHG-NV dẫn trên. Sau khi Bộ Công Thương có ý kiến, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.
Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh