BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3168 /BXD-HĐXD
V/v trả lời việc kiến nghị tự thực hiện thẩm tra.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 7718/EVNHCMC-QLĐT ngày 11/11/2014 của Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc kiến nghị cho phép tự thực hiện thẩm tra các công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, việc chỉ định tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế là để phục vụ cho việc thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Do đó, chủ đầu tư không phải thực hiện các thủ tục về đấu thầu như đã nêu tại công văn, mà có thể căn cứ vào kết quả đàm phán hợp đồng giữa các bên để ký kết hợp đồng.

Thời gian thực hiện thẩm tra phải căn cứ theo hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và tổ chức tư vấn. Để tránh kéo dài thời gian thẩm tra, đối với công trình có nhiều hạng mục có thể thực hiện thẩm tra lần lượt từng hạng mục công trình trong quá trình thiết kế.

Với các công trình điện cấp II có quy mô nhỏ, tính chất đơn giản khi thực hiện sửa chữa, cải tạo nếu không làm thay đổi về: địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu chính của kết cấu chịu lực chính, biện pháp tổ chức thi công làm ảnh hưởng tới an toàn chịu lực của công trình thì chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, thẩm tra thiết kế theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày15/08/2013 của Bộ Xây dựng về việc quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh nghiên cứu và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD(NMH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh