VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 3168/VPCP-ĐMDN

V/v: thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH một thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2540/BGTVT-TCCB ngày 20 tháng 4 năm 2010) về việc thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Việc đặt tên các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ các công ty nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Trước mắt Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi từ công ty mẹ trong tổng công ty nhà nước và công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn