BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3169/TCT-DNL
V/v chính sách thuế đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầutư và phát triển Việt Nam.

Ngày 22/04/2014 Tổng cục Thuế nhận được công văn 0886/CV-TCKT của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) về đề nghị hướng dẫn vướngmắc về chính sách thuế. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

* Đối với trường hợp khách hàng đượcgia hạn đóng phí trong hợp đồng bảo hiểm

Các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc đối tượng áp dụng thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ về hóa đơn bán hàng, cungứng dịch vụ nên được áp dụng quy định tại Điểm 3, Điều 18 Thông tư số64/2013/TT-BTC cụ thể:“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đãgiao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đóphát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồngthời người bán lập hóa đơn điều chỉnh saisót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng,giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trịgia tăng cho hóa đơn s..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnhdoanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóađơn điều chỉnh không được ghi s âm(-)".

Trong một số trường hợp, việc lập Biên bản điều chỉnh hóađơn rất khó thực hiện vì khách hàng không đóng phí thì sẽ không hợp tác ký Biênbản điều chỉnh hóa đơn, tuy nhiên khách hàng sẵn sàng trả lại hóa đơn liên 2hoặc không nhận hóa đơn liên 2 khi không thực hiện đóng phí bảo hiểm. Do đó, đểtạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện điều chỉnhnghĩa vụ thuế trong trường hợp hết thời gian gia hạn mà khách hàng được gia hạnđóng phí trong hợp đồng bảo hiểm khôngthực hiện đóng phí bảo hiểm, Tổng cục Thuế đồng ý thủ tục điều chỉnh giảm thunhập chịu thuế, tiền thuế GTGT trong trường hợpnày gồm: Thông báo chấm dứt hợp đồng bảo him của doanh nghiệp bảo hiểm và hóa đơn liên 2.

* Đối với trường hợp bán bảo hiểm quađại lý

Theo quy định Điều 16 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày15/5/2014 của Bộ Tài chính thì:Bán hàng hóa,dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đng mi ln thì không phải lập hóa đơn trừtrường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. Cuối mỗi ngày lập bảng kê vàlập một hóa đơn giá trị gia tăng.

ThuếGTGT được khai, nộp theo tháng. Việc các doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn dựabảng kê đối với các hóa đơn có giá trị dưới 200.000 đồng và các hóa đơn có giá trị từ 200.000 đng trở lên mà khách hàng không lấyhóa đơn không làm ảnh hưởng tới nghĩa vụkhai, nộp NSNN của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Căn cứ quy định trên và đ tạo điều kiện thuậnlợi cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trong quá trình hoạt động, kinhdoanh, Tổng cục Thuế đngý: Trong trường hợp người mua không yêu cầu xuất hóa đơn (không phân biệt tổnggiá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) thì các đơn vị kinhdoanh được phép lập chung một hóa đơn theo bảng kê cho tổng doanh thu người muakhông ly hóa đơn phát sinh trong tháng tạitừng đơn vị kinh doanh vào cuối tháng đó

* Đi với trường hợp khách hàng ký hợpđồng nguyên tắc áp dụng cho nhiều giao dịch bảo hiểm phát sinh trong một thờikỳ

Theo Khoản 1, Điều 35 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 về sửađổi bổ sunghợpđồng lao động quy định:“1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao đng, nếu bên nào có yêu cusửa đi, bổsung nội dung hợp đồng lao động thì phi báocho bên kia biết trước ít nht 3 ngày làm việc về những nội dungcần sửa đổi, bổ sung”.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày21/01/2011 hướng dn về thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghip đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm: “Thời điểm xác địnhthuế GTGT là thời điểm phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm với bênmua bảo hiểm theo quy định của luật kinh doanh bảo him không phân biệt là đã thu đượctiền hay chưa thu được tinhoặc thời đim doanh nghiệp bảo hiểm xuất hóa đơnbán hàng”.

Như vậy, khi có thay đổi về nhân sự đồng nghĩa với việctrách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng thay đổi và thuế GTGT thayđổi. Để đảm bảo đúng quy trình ghi nhận doanh thu, thuế doanh nghiệp bảo hiểmphải thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnhtăng (giảm) hàng ngày theo đúng quy định.

2. Chi phí mua sản phẩm “Bảo hiểm chochủ doanh nghiệp”

Theo quy định tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 7Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểmngày 24 tháng 11 năm 2010, bảo hiểm nhân thọ bao gồm:“Bảo hiểm trọn đời;bảo him sinh kỳ; bảo him tử kỳ; Bảo him hn hợp; bảo him trả tiền định kỳ; bảo hiểm liênkết đầu tư; bảo hiểm hưu trí.”

Sản phẩm “Bảo hiểm cho chủ doanh nghiệp” là bảo hiểm phinhân thọ vì tham gia sản phẩm này khách hàng chỉ được nhận tiền bồi thường khicó rủi ro xảy ra và nếu không có bất kỳ rủi ro nào, khách hàng sẽ không nhậnđược gì khi hợp đồng hết hạn.

Theo tiếtb, Điểm 2.5, Điều 6 Thôngtư 123/2012/TT-BTC :“Các khoản tiền thưởng, tiền mua bảo him nhân thọ cho người lao động khôngđược ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơsau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tậpđoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quyđịnh theo quy chế tài chính của Công ty,Tổng công ty".

Căn cứ quy định trên, chi phí mua “Bảo hiểm cho chủ doanhnghiệp” được ghi cụ thể theo quy định tại tiết b, Điểm 2.5, Điều 6 Thông tư123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếTNDN vì đây không phải là chi phí mua bảo hiểm nhân thọ.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Vit Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, PC, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, DNL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn