VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3169/VPCP-QHQT
V/v Bệnh viện Nhi Thái Bình nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6347/BTC-QLN ngày 05 tháng 5 năm 2009) vềviệc Bệnh viện Nhi Thái Bình nhận viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ýkiến như sau:

1.Đồng ý việc Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận lô hàng viện trợ vật tư thiết bịy tế như đề nghị của Bộ Tài chính nêu tại công văn nói trên, do tổ chứcMedShare International tài trợ thông qua Quỹ VinaCapital (Mỹ).

2.Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo đơn vị tiếp nhận lô hàng viện trợ trên,xác định chất lượng thực tế của lô hàng và sử dụng theo đúng các quy định hiệnhành.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- Bệnh viện Nhi Thái Bình;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc