BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 317/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công của DNCX.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 33/HQĐN-NV ngày 06/01/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Đồng Nai báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về địa điểm làm thủ tục hảiquan trong trường hợp doanh nghiệp nội địa gia công cho doanh nghiệp chế xuất, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong khi chờ ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, liên quan đến thủ tục hảiquan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất đề nghị Cục Hảiquan tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 7152/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh