THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------

Số: 317/TTg-KGVX

V/v: Bố trí vốn bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 120/TTr-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2009 và công văn số 212/BXD-QLN ngày 05 tháng 02 năm 2010 về việc bổ sung vốn ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai phần vốn ngân sách Trung ương đã bố trí trong dự toán Ngân sách Trung ương năm 2010 để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nghiên cứu, bổ sung đối tượng thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ kế hoạch và tiến độ hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo kiến nghị của Bộ Xây dựng, kịp thời bố trí bổ sung nguồn vốn bảo đảm thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trong năm 2010. Nếu kế hoạch chưa bố trí đủ thì cho phép tạm ứng từ Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và bố trí vào kế hoạch năm 2011 để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng