BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3171/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v báo cáo tổng kết thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008 và kế hoạch thực hiện năm 2009

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn ThiệnNhân tại thông báo số 73/TB-VPVP ngày 06/3/2009 của Văn phòng Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáoviên năm 2008 và triển khai kế hoạch năm 2009, để có số liệu chuẩn bị hội nghịtổng kết việc thực hiện Đề án năm 2008 dự kiến vào ngày 15/5/2009, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngthực hiện như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2008

1. Báo cáo các số liệu về kết quả thực hiện theo biểu mẫu số01, 02 đính kèm.

2. Báo cáo một số nội dung cụ thể sau:

a) Việc tổ chức chỉ đạo thực hiện tại địa phương (lập, phêduyệt danh mục, phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, phân cấp giao chủ đầu tư).

b) Việc thực hiện kiểm tra, rà soát lại danh mục đầu tưphòng học và nhà công vụ giáo viên theo đúng mục tiêu, đối tượng của Đề án.

c) Việc huy động các nguồn lực tham gia thực hiện Đề án(ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa).

d) Sự phối hợp công tác giữa các Sở, ban ngành liên quantrong quá trình làm các thủ tục đầu tư.

e) Năng lực của các chủ đầu tư.

g) Việc tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát của Hội đồngNhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chứcchính trị xã hội khác.

h) Những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trìnhthực hiện (nguyên nhân khách quan, chủ quan):

3. Kiến nghị của địa phương với Thủ tướng Chính phủ và cácBộ, ngành liên quan về cơ chế chính sách để thực hiện Đề án.

4. Khen thưởng.

Căn cứ vào tình hình và kết quả thực hiện Đề án năm 2008 tạiđịa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánhgiá và khen thưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong việcthực hiện Đề án năm 2008.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2009

1. Căn cứ văn bản số 1939/BKH-TH ngày 24/3/2009 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư về thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 hỗ trợcác địa phương thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáoviên, các địa phương cần chủ động thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện về cácnội dung sau:

- Kiểm tra, rà soát và phê duyệt danh mục đầu tư năm 2009đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng của Đề án.

- Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho các chủ đầu tư, cácdự án.

- Hoàn thành các thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng các côngtrình trong kế hoạch năm 2009 chậm nhất trước 30/8/2009.

2. Việc triển khai kế hoạch năm 2009 cần ưu tiên phân bổ vốntrái phiếu Chính phủ hỗ trợ đối với 61 huyện nghèo (gồm 797 xã và thị trấn)thuộc 20 tỉnh theo Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ; đầutư tập trung dứt điểm đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2008 vàtiến độ triển khai thực hiện kế hoạch năm 2009 theo hướng dẫn trên gửi về Bộ Giáodục và Đào tạo trước ngày 25-4-2009.

Báo cáo gửi theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và thiết bịtrường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, quận HaiBà Trưng, TP Hà Nội.

Gửi Mail: tuan_trnvn@yahoo.com; mhongbang@yahoo.com

Xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3171/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tổng kết thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008 và kế hoạch thực hiện 2009