BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3171/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Kính gửi : Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
(Phòng 704, số 45 đường Võ Thị Sáu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ ChíMinh)

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 001062015/CV-KMC ngày 01/06/2015 của Công ty TNHH Tư vấn Khai Minhvướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại Điều 1 và tại điểm đ,khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếTNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điềucủa Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế TNCN hướng dẫn:

"Điều 1. Người nộpthuế

Phạm vi xác định thu nhậpchịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú,thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam,không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cưtrú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơitrả và nhận thu nhập.

…”

"Điều 2. Các khoảnthu nhập chịu thuế

đ) Các khoản lợi ích bằngtiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao độngtrả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nướcvà các dịch vụ kèm theo (nếu có).

Trường hợp cá nhân ở tại trụsở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấuhao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhânsử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà dođơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trảhộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuênhà) tại đơn vị".

Căn cứ vào hướng dẫn nêutrên, trường hợp cá nhân người Nhật Bản là cá nhân cư trú tại Việt Nam đượccông ty mẹ tại Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc tại công ty con; cá nhân chỉlàm việc tại Việt Nam và được nhận thu nhập do công ty mẹ và công ty con trả, đồngthời cá nhân được công ty con trả thay tiền thuê nhà thì tiền nhà trả thay tínhvào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo số thực tế trả hộ nhưng không vượtquá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại công ty mẹ ở Nhật Bản và công ty con tại ViệtNam trả (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Tư vấn Khai Minh được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;

-
Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT,
TNCN (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn