BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3172/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt tại các chợ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 1667/CT-TTHT ngày 28/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn cáchtính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng ki ốt chợ. Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư về việc ban hànhQuy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam quy định

"L: HOẠT ĐỘNG KINHDOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Ngành này gồm: Hoạt độngcủa chủ hợp đồng đất, các đại lý, các nhà môi giới trong những hoạt động sau:mua hoặc bán bất động sản, cho thuê bất động sản, cung cấp các dịch vụ về bất độngsản khác như định giá bất động sản hoặc hoạt động của các đại lý môi giới bất độngsản.

Ngành này cũng gồm:

- Sở hữu hoặc thuê muatài sản được thực hiện trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;

- Xây dựng cấu trúc, kếthợp với việc duy trì quyền sở hữu hoặc thuê mua cấu trúc này;

- Quản lý tài sản là bấtđộng sản."

Tại Điều 483 Bộ luật dânsự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

"Điều 483. Chothuê lại

Bên thuê có quyền chothuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý."

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 2Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Thu nhập từ kinhdoanh

Thu nhập từ kinh doanh làthu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

a) Thu nhập từ sản xuất,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanhtheo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải;kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụngđất, mặt nước, tài sản khác."

Theo báo cáo của Cục Thuếvà hồ sơ kèm theo, căn cứ vào những quy định trên, trường hợp cá nhân chuyểnnhượng quyền sử dụng ki ốt tại chợ phát sinh thu nhập thực hiện nộp thuế TNCNcho phần thu nhập nhận được và thuế GTGT trên phần doanh thu từ hoạt động kinhdoanh cho thuê bất động sản. Căn cứ tính thuế và cách xác định thu nhập chịuthuế TNCN, doanh thu tính thuế GTGT đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanhđược hướng dẫn tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013của Bộ Tài chính và Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tàichính và Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế đượcbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);

- Lưu: VT,
TNCN (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn