BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3173/LĐTBXH-BHXH
V/v: hướng dẫn chấm dứt giải quyết tồn đọng về BHXH theo công văn số 843/LĐ-TBXH

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2002

 

 

Kính gửi

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương
 

 

Theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 7 tháng 8 năm 2001 Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã có công văn số 2347/LĐTBXH-BHXH đồng ý chấm dứt việc giải quyết tồn đọng theo hướng dẫn tại công văn số 843/LĐ-TBXH ngày 25/3/1996, trong đó có nội dung: “từ 01/10/2001 trở đi, nếu có trường hợp vướng mắc cá biệt chưa được giải quyết thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thẩm định và có báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét, giải quyết”. Nay Bộ hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Những trường hợp vướng mắc cá biệt bao gồm:

- Người sử dụng lao động hoặc người lao động đã nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trước ngày 01/10/2001 nhưng chưa được giải quyết;

- Người sử dụng lao động hoặc người lao động khiếu nại về bảo hiểm xã hội trước ngày 01/10/2001, nhưng đến sau ngày 01/10/2001 các cơ quan chức năng mới có kết luận làm rõ sự việc.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và lập hồ sơ giải quyết những trường hợp cá biệt theo quy trình, thủ tục hiện hành.

Những trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận hồ sơ thì chuyển giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh và cùng phối hợp giải quyết; những hồ sơ không đúng đối tượng nêu tại Điểm 1 công văn này thì trả lại cho đối tượng và giải thích rõ để đối tượng biết việc giải quyết tồn đọng đã kéo dài hơn 5 năm (từ tháng 3/1996 đến tháng 10/2001), từ ngày 01/10/2001 đã chấm dứt việc giải quyết tồn đọng.

Bộ gửi kèm theo công văn 843/LĐ-TBXH nêu trên để các Sở biết những trường hợp đã chấm dứt giải quyết tồn đọng kể từ ngày 01/10/2001.

Đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thẩm định, giải quyết những trường hợp cá biệt đúng chính sách của Nhà nước./.

 

 

K/T.BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng