Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3173 TCT/NV4 NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC MIỄN GIẢM THUẾ TÀINGUYÊN

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời Công văn số 243/CT .NV ngày 9/7/2002 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về việc giảm thuế tài nguyên,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 10; Điều 20 Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi)số 05/1998/PL-UBTVQH10 quy định: "Dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi đầu tưquy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước có khai thác tài nguyên (trừdầu khí) được giảm tối đa 50% thuế tài nguyên trong ba năm đầu kể từ khi bắtđầu khai thác"; "Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nướcngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng đã ký kết trước ngày ban hành Pháplệnh này có khai thác tài nguyên và trả tiền tài nguyên hoặc thuế tài nguyênquy định trong giấy phép đầu tư thì thực hiện theo quy định đó".

Vì vậy, các dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư theoLuật Khuyến khích đầu tư trong nước được giảm thuế tài nguyên theo quy định củaPháp lệnh. Thủ tục giảm thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 mục IV Thôngtư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính. Trường hợp các dự ánđầu tư nêu trên được thực hiện ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặcdoanh nghiệp nước ngoài có hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết trước ngày16/4/1998 (ngày ban hành Pháp lệnh) mà trong Giấy phép đầu tư không ghi đượcmiễn, giảm thuế tài nguyên thì đơn vị khai thác tài nguyên thực hiện theo quyđịnh tại Giấy phép, không được miễn, giảm thuế tài nguyên.

Đề nghị Cục thuế căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giảiquyết.