BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3175 /BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Công văn số 4793/VPCP-PL ngày 27/6/2014 của Văn phòng Chính phủvề việc tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg (mục 2), Bộ Tư pháp được giao tổ chức triển khai làm thử việc đánh giá, côngnhận, biểu dương, khen thưởng ở 3 cấp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của ngườidân tại cơ sở trong 2 năm, từ năm 2014 đến năm 2015 tại các tỉnh: Quảng Bình,Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh.

Để triển khai thực hiện nhiệmvụ nêu trên tại 05 tỉnh, thành phố được chọn làm thử, Bộ Tư pháp hướng dẫn cụthể về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá, công nhận địaphương đạt chuẩn và biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật gửi kèm theoCông văn này.

Đề nghị Ủy ban nhân dân cáctỉnh Quảng Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh căn cứvào điều kiện thực tế của địa phương và Hướng dẫn của Bộ Tư pháp để tổ chứcthực hiện cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đềmới phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến,giáo dục pháp luật, số điện thoại 04.62739469) để được hướng dẫn, giải đáp,tháo gỡ kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh Điện Biên,
Thái Bình, Quảng Bình, Cà Mau,
TP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền