BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------------
Số: 3175/TCHQ-TXNK
V/v: đăng ký danh mục miễn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh
(454 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 277/TrTCN ngày 1/7/2011 của Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh về việc đề nghị thay thế Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bằng Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư về thủ tục đăng ký đầu tư với dự án đầu tư trong nước: “Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.”
Trường hợp dự án Đầu tư phát triển năng lực dạy nghề từ nguồn vốn ODA của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc của Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh nếu thuộc đối tượng được miễn thuế và đáp ứng quy định nêu trên thì không phải xuất trình đăng ký đầu tư trong quá trình xử lý miễn thuế hàng nhập khẩu. Đề nghị Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.
Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng