BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3175/TCT-CS
V/v trả lời công dân Lý Thị Dạ Lan

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012

Kínhgửi: Cổng thông tinđiện tử Chính phủ.

Tổng cục Thuế nhận được phiếu chuyểnvăn bản số 474/TTĐB – TTPA ngày 19/7/2012 của Cổng thông tin điện tử Chính phủchuyển email của bà Lý Thị Dạ Lan (email: [email protected], điệnthoại: 0919.179.879) hỏi về hướng dẫn áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanhthu. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau :

Tại điểm 2.c mục III phần B Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“c) Hoạt động kinh doanh, hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kếtoán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế theo tỷ lệ (%)GTGT do Bộ Tài chính quy định “.

Tại điểm c khoản 2 Điều 13 thông tưsố 06/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“c) Hoạt động kinh doanh, hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kếtoán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế theo tỷ lệ (%)GTGT do Bộ Tài chính quy định “.

Tại điểm 3 công văn số 763/BTC-TCTngày 16/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ GTGT áp dụng đối với hoạt độngkinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiệnkhông đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật ápdụng từ ngày 1/1/2009 hướng dẫn:

“3. Căn cứ tỷ lệ quy định của Bộ Tàichính, Cục trưởng Cục thuế đối chiếu với tình hình kinh tế xã hội tại địaphương để nghiên cứu và ban hành tỷ lệ GTGT áp dụng tại địa phương, không tiếptục mở rộng thành nhiều nhóm nhỏ (riêng đối với ngành thương mại bán các mặthàng trong trường hợp cần thiết có thể phân thành 2 nhóm: bán buôn, bán lẻ) vàkhông vượt quá khung tỷ lệ trần, sàn theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính” .

Căn cứ các hướng dẫn trên: Cá nhânkinh doanh, hộ kinh doanh, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độkế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật (bao gồm hộ kinh doanh,cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tuyến có sử dụng hóa đơnkhi bán hoàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc có hợp đồng xác định được doanh sốnhưng không xác định được chi phí: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuếtheo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn lẻ; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhnộp thuế theo phương pháp khoán không sử dụng hóa đơn) thuộc đối tượng áp dụng.Biểu tỷ lệ GTGT theo hướng dẫn tại công văn số 763/BTC-TCT ngày 16/1/2009 củaBộ Tài chính.

Đề nghị Bà Lan liên hệ với Cục thuếtính Lâm Đồng để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng thôngtin điện tử biết và thông tin tới bạn đọc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục thuế tỉnh Lân Đồng;
- Lưu: VT, CS;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân