VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3175/VPCP-QHQT
V/v dự án Phát triển Giáo dục kỹ thuật bậc cao vay ODA của áo

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2814 BKH/KTĐN ngày 13/5/2003) về việc trình duyệt danh mục dự án “ Phát triển giáo dục kỹ thuật công nghệ cao đào tạo nhân lực bậc cao” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ áo, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc đầu tư cho dự án “Phát triển giáo dục kỹ thuật công nghệ đào tạo nhân lực bậc cao” là cần thiết. Dự án nằm trong lĩnh vực cần được ưu tiên là giáo dục, đào tạo, nhưng các điều kiện tín dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ áo vẫn còn ở mức cao, cần phải được tính toán cân nhắc kỹ hơn trước khi tranh thủ nguồn vốn cho dự án này.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Phát triển giáo dục kỹ thuật công nghệ đào tạo nhân lực bậc cao” trình duyệt theo quy định, trong đó chú ý làm rõ các vấn đề: lựa chọn quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư phù hợp, có giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, các thiết bị hiện đại nên được khai thác để vừa phục vụ công tác đào tạo, vừa làm ra sản phẩm (tính toán thêm phương án gắn việc đầu tư với hợp tác, liên doanh với cơ sở sản xuất nào đó) nhằm có nguồn thu, góp phần trả nợ, bảo trì máy móc để hoạt động hiệu quả lâu dài, xem xét, đánh giá kỹ về tính năng kỹ thuật, giá cả,... so sánh với trang thiết bị cùng loại của Châu Âu. Về nguồn vốn đầu tư, cần so sánh phương án vay ODA của áo với các hình thức vay nguồn đầu tư khác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao