VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3176/VPCP-QHQT
V/v Dự án liên doanh xi măng Phúc Sơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3485 BKH/QLDA ngày 12 tháng 6 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc tiếp tục triển khai thực hiện Dự án liên doanh nhà máy xi măng Phúc Sơn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Thời gian qua Công ty liên doanh xi măng Phúc Sơn đã không nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định tại giấy phép đầu tư và những điều đã cam kết, gây thiệt hại cho phía Việt Nam.

Tuy vậy, xét nguyện vọng và cam kết của công ty, chấp thuận Công ty liên doanh xi măng Phúc Sơn được tiếp tục triển khai dự án theo yêu các điều kiện và yêu cầu thực hiện như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Nếu chủ đầu tư không thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo kịp thời để thực hiện việc thu hồi giấy phép và giải thể Công ty liên doanh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao