UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3178/UB-TM
V/v xác định mức tiền lương, tiền công để trừ vào chi phí hợp lý đối với khu vực ngoài quốc doanh

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Sở, Ban, Ngành thành phố
- Uỷ ban nhân dân Quận - Huyện.

Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ và Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Cục Thuế thành phố tại tờ trình số 5288/CT-NV ngày 09/5/2003 về việc xác định mức tiền lương, tiền công để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khu vực ngoài quốc doanh;
Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1- Đối với các doanh nghiệp, cơ sở chấp hành đầy đủ sổ sách kế toán và có ký hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể theo đúng quy định:

Tiền lương, tiền công được tính vào chi phí hợp lý là mức lương trả thực tế cho người lao động ghi trên hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể và đã được đăng ký tiền lương với cơ quan thuế.

2- Đối với doanh nghiệp, cơ sở không thực hiện sổ sách kế toán, không có hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể, không đăng ký tiền lương với cơ quan thuế theo quy định:

áp dụng mức tiền lương, tiền công 1.000.000 đồng/người/tháng để tính trừ vào chi phí.

3- Thời gian áp dụng quy định nêu trên:

áp dụng kể từ ngày 01/01/2003.

Giao Cục Thuế thành phố triển khai thực hiện, theo dõi và đề xuất cho Uỷ ban nhân dân thành phố điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân