BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 318/BGTVT-KCHT
V/v: Yêu cầu hồ sơ tài liệu về điều chỉnh đoạn tuyến QL và trình tự soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được đề nghị của Cục Đường bộViệt Nam tại Phiếu trình giải quyết công việc ngày 19/12/2008 về việc điềuchỉnh đoạn tuyến QL4A thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng (kèm theo dự thảo quyết địnhdo Cục Đường bộ VN trình, đề nghị Bộ trưởng ký) và một số văn bản khác về điềuchỉnh đoạn tuyến trên quốc lộ.

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu hồ sơ tài liệu về việc điều chỉnh đoạn tuyến quốclộ thành đường địa phương (hoặc đường địa phương thành đường quốc lộ):

Để đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về đường bộ, trướcmắt, yêu cầu Cục Đường bộ VN thực hiện ngay các nội dung sau:

- Văn bản của Cục đề nghị Bộ về điều chỉnh đoạn tuyến, trongđó đưa ra sự cần thiết điều chỉnh, căn cứ để điều chỉnh và quan điểm của Cục vềđiều chỉnh đoạn tuyến.

- Báo cáo về: Hiện trạng tuyến, quá trình xây dựng, cải tạonâng cấp (nếu có); lý trình, tình trạng nền mặt đường, các công trình trêntuyến, hành lang an toàn đường bộ, đầu nối với các tuyến đường khác (nếu có)... Các văn bản hành chính pháp lý khác có liên quan.

- Ý kiến của địa phương (UBND tỉnh, Sở GTVT) về điều chỉnhđoạn tuyến.

2. Về trình tự soạn thảo văn bản do Lãnh đạo Bộ ký:

Đối với các văn bản Lãnh đạo Bộ ký, phải do các Cơ quan thammưu của Bộ trình (các Vụ chức năng, Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT). Nếu CụcĐường bộ VN soạn thảo các văn bản mà dự kiến do Lãnh đạo Bộ ký thì Cục có vănbản báo cáo Bộ để Lãnh đạo Bộ phân công nhiệm vụ cho Cơ quan tham mưu chủ trì thựchiện. Cơ quan tham mưu sẽ thẩm định văn bản do Cục đề xuất và trình Lãnh đạo Bộký.

Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức