CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 318/CP-KG
V/v Dự án thư viện điện tử Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
- Bộ kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Khoa học và Công nghệ,
- Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Xét đề nghị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại văn bản số 58/HVCTQG ngày 09 tháng 12 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc đầu tư dự án “Thư viện điện tử Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

- Giao Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định, ra quyết định đầu tư dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính cân đối vốn ngân sách Trung ương để cấp kinh phí đầu tư cho dự án trong kế hoạch năm 2003./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm