BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 318/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất bị trả lại

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 204/2014/CV-VASEP ngày 21/11/2014 của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sảnViệt Nam phản ánh về vướng mắc khi làm thủ tục hải quan đối với hàng thủy sảnxuất khẩu bị trả lại. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề sửa tờ khai, điều chỉnh số lượng hàng:

Theo phản ánh của Hiệp hội đối với trường hợp hàngxuất khẩu sau khi khai báo phát sinh việc rách bao bì hoặc kiểm tra phải bỏ lạidẫn đến số lượng khai báo trên tờ khai với số lượng thực xuất khẩu chưa phù hợp.Về việc này, sau khi xuất khẩu hàng, người khai hải quan căn cứ quy định vềkhai sửa đổi, bổ sung để khai đúng lượng hàng thực tế đã xuất khẩu. Hiện nay, đểhướng dẫn việc khai sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Hải quan năm 2014,Tổng cục Hải quan đã có công văn số 19046/TCHQ-GSQL ngày 29/12/2014 hướng dẫn cụthể. Hơn nữa, trong quá trình xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Hảiquan năm 2014 đã nghiên cứu và xây dựng quy định theo hướng tạo thuận lợi chongười khai hải quan trong việc khai sửa đổi, bổ sung. Đề nghị Cục Hải quan TP HồChí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc nghiên cứu thực hiện theo đúngquy định.

2. Về vấn đề phân luồng hàng hóa xuất khẩu bị trả lại:

Hiện nay, thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng xuấtkhẩu bị trả lại thực hiện theo quy định tại Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, theo đó hàng hóa tái nhậpphải kiểm tra thực tế hàng hóa để đối chiếu hàng hóa nhập khẩu với hàng hóa đượcmô tả trên tờ khai xuất khẩu để xác định phù hợp giữa hàng hóa nhập khẩu trở lạiViệt Nam với hàng hóa đã xuất khẩu trước đây.

Tuy nhiên, nội dung này đã được nghiên cứu đưa vàodự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan năm 2014 theo hướng áp dụng theonguyên tắc quản lý rủi ro, không chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa nếuhệ thống phân vào luồng xanh hoặc luồng vàng như Hiệp hội phản ánh.

3. Về việc phản ánh các Chi cục hải quan thuộc CụcHải quan TP Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp xuất trình Giấy báo có đối với cáctrường hợp hàng xuất khẩu bị rớt khi thực hiện việc khai sửa đổi bổ sung để làmcơ sở chứng minh với cơ quan Hải quan tính trung thực, chính xác và hợp lý củaviệc khai bổ sung: Trong trường hợp không thể xuất trình Giấy báo có, Tổng cụcHải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hảiquan trực thuộc căn cứ vận tải đơn hoặc chứng từ liên quan khác xác nhận lượnghàng thực tế xuất khẩu để chấp nhận việc khai sửa đổi, bổ sung theo quy định.

4. Về việc kiến nghị không thu thuế nhập khẩu, thuếGTGT khi nhập khẩu trở lại hàng xuất khẩu trả về:

Nội dung phản ánh của Hiệp hội, Cục Hải quan thànhphố Hồ Chí Minh đã có công văn số 4392/HQHCM-TXNK ngày 05/12/2014(gửi kèm)chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện đúng theo các quy định về khôngthu thuế nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trảlại nếu tại thời điểm tái nhập doanh nghiệp nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theoĐiều 119 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và Hải quan có đủ căn cứxác định hàng tái nhập là hàng đã xuất khẩu trước đây; và không thu thuế GTGTtrong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại.

Về quy định về thời gian xử lý hồ sơ và ra quyết địnhhoàn thuế, không thu thuế đối với mặt hàng thủy sản tươi sống, Tổng cục Hảiquan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trựcthuộc thực hiện việc xử lý hồ sơ và ra quyết định hoàn thuế trong thời hạn 8hlàm việc kể từ thời điểm nhận đầy đủ bộ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế nếu tạithời điểm làm thủ tục tái nhập hàng trả lại doanh nghiệp đã nộp đủ hồ sơ hoànthuế, không thu thuế và cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thựctế hàng hóa để xác định hàng hóa tái nhập đúng là hàng hóa đã xuất khẩu trướcđây.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ ChíMinh biết và thực hiện..

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để biết);
- HH Chế biến và XK thủy sản (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh