VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: 318/VPCP-ĐMDN
V/v triển khai Nghị định 109/2007/NĐ-CP và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các ngân hàng thương mại nhà nước: Ngoại thương Việt Nam, Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công Thương Việt Nam, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 13527/NHNN-CLPT ngày 21 tháng 12 năm 2007), về triển khai Nghị định số109/2007/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phầnvà các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiêm túc thực hiện chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ nêu tại công văn số 6043/VPCP-ĐMDN ngày 22 tháng 10 năm2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ,
 LĐ-TB&XH, Tư pháp;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn,
 Nguyễn Quốc Huy, Website CP,
 các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Viết Muôn