BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3180/TCT-CS
V/v tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1251/CT-THNVDT ngày12/5/2015 và công văn số 9374/CT-THNVDT ngày04/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai đ nghị hướng dẫn vướng mắc về miễn tiền thuê đất của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Miễn tiền thuê đất đối với chuyển nhượng dự án:

Tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy địnhvềnguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: “1. Việc min, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nướcđược thực hiện theo từng dự án đầu tư gắnvới việc cho thuê đất mới”.

Tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước: “4. Việcmiễn tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện theo quy địnhcủa Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư đối với khu kinh tế,khu công nghệ cao”.

Tại Điểm 7, Điều 12 Mục 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: “7.Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất đã được min, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghịđịnh số 46/2014/NĐ-CP nhưng sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phépchuyn nhượng dự án theo quy định của pháp luật thì nghĩa vụ tài chính đượcthực hiện như sau:

a) Người chuyển nhượng không được tính số tiền thuê đất đã được miễn, giảmvào giá chuyển nhượng.

b) Đối với người nhận chuyển nhượng

- Trường hợp người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án thì tiếp tụcđược miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho thờigian còn lại của dự án.

- Trường hợp người nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án theomục đích khi nhận chuynnhượng mà chuyển sang sử dụng vào mục đích khác thì phải nộp tiền thuê đất theoquy định của pháp luật...”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp HTX mỹ nghệ Hoa Mai nhậnchuyển nhượng dự án từ Công ty TNHH 1TV cơ khí và thương mại Minh Quân nhưngkhông tiếp tục thực hiện dự án của Công ty TNHH 1TV cơ khí và thương mại MinhQuân thì việc miễn giảm đối với HTX mỹ nghệ Hoa Mai thực hiện theo quy định đốivới dự án hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điu 13 Quyếtđịnh số 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian được miễn giảmtiền thuê đất kể từ ngày xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng và thời gian miễntiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyềnphê duyệt nhưng tối đa không quá 03năm k từ ngày có quyết định cho thuê đất,thuê mặt nước.

2. Thông báo hoàn thành việc nộp tiền thuê đất:

Tại khoản 11 Điều 31 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định: “11. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứng trướctiền bồi thường giải phóng mặt bng theo phương án đã được cơ quannhà nước có thẩm quyền phê duyệt theochính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quyđịnh tại Luật Đất đai năm 2003 nhưng chưa khấu trừ hết vào số tiền thuê đấtphải nộp hàng năm theo quy định của pháp luật từng thời kỳ thì tiếp tục được khấutrừ số tiền còn lại đã được cơ quan có thẩm quyền xác định và được quy đổi ra sốnăm, tháng tương ứng phải nộp tiền thuê đất và được xác định là số năm, tháng đã hoàn thành việc nộp tiền thuêđất hàng năm”.

Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ- CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định:“3. Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước và thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặtnước”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứngtrước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa khấu trừ hết vào số tiền thuêđất phải nộp hàng năm thì tiếp tục được khấu trừ số tiền còn lại và được quy đổira số năm, tháng tương ứng phải nộp tiền thuê đất và được xác định là số năm,tháng đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm. Sau khi xác định số tiềncòn được khấu trừ và quy đổi ra số năm, tháng tương ứng phải nộp tiền thuê đấtthì cơ quan thuế Thông báo cho người thuê đất biết thời gian đã hoàn thành việcnộp tiền thuê đất hàng năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lào Cai được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC -BTC;
-
Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn