BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3180 TCT/NV2
V/v nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ thanh lý TSCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Công ty Khách sạn du lịch Kim Liên

Trả lời công văn số 156/KL ngày 6/8/2003 của Công ty khách sạn du lịch Kim Liên về việc xin để lại thuế TNDN của tài sản thanh lý để tái đầu tư. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì chênh lệch nhượng bán TSCĐ của các doanh nghiệp phải hạch toán vào thu nhập khác khi tính thuế TNDN phải nộp.

- Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7942 TC/TCT ngày 1/8/2003 về giải pháp giúp ngành du lịch khắc phục hậu quả dịch SARS theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2488/VPCP-KTTH ngày 21/5/2003: trong đó không có nội dung cho để lại hoặc ghi thu ghi chi thuế TNDN của các doanh nghiệp du lịch để tái đầu tư.

Theo các quy định trên, Công ty du lịch khách sạn Kim Liên không thuộc đối tượng được ghi thu ghi chi thuế NDN đối với phần thu nhập từ thanh lý TSCĐ để tái đầu tư. Công ty phải kê khai, nộp thuế TNDN theo Luật định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty khách sạn du lịch Kim liên biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc