BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3181/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Bộ Công thương

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 10490/BCT-TCNL22 /10/2014 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá xây dựngchuyên ngành theo các mức lương tối thiểu vùng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định là mức lươngthấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương trảcho người lao động, nhưng phải đảm bảo mức lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành địnhmức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, không được thấp hơn mức lương tối thiểuvùng do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương để xác định chi phí nhân công trong việc lậpvà quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (lập đơn giá nhân công trong dựtoán xây dựng công trình) phải được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiềnlương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng.

Theo quy định của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày18/6/2012, Bộ Xây dựng đang khẩn trương triển khai thực hiện việc xây dựng hệ thống cấp bậc, thang bảng lương công nhân trực tiếp sản xuất cho ngành xây dựngvà công nhân ngành dịch vụ công ích đô thị. Bộ Xây dựng đã có nhiều cuộc họpvới Bộ Lao động Thương bình và Xã hội để thống nhất mức lương cơ sở ngành,thang bậc lương công nhân trực tiếp sản xuất ngành xây dựng và dịch vụ công ích đô thị. Dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn xác định đơngiá nhân công trong đầu tư xây dựng và dịch vụ công ích đô thị.

Trong khi chưa xây dựng xong hệ thống cấp bậc thang, bậclương mới Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1213/BXD-KTXD ngày 02/6/2014 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin phép cho tiếp tục sử dụng cấp bậc công nhân trực tiếp sản xuất ngành xây dựng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004của Chính phủ, đồng thời Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản số 907/BXD-KTXD ngày08/5/2014 gửi các địa phương, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và các Tập đoàn Kinh tế,Tổng Công ty nhà nước hướng dẫn việc xác định tiền lương nhân công để lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Vì vậy, đơn giá tiền lương để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc địa phương nào quản lý hoặc do Bộ, ngành nào quản lýthì sẽ do địa phương hoặc Bộ, ngành đó hướng dẫn áp dụng đơn giá tiền lương chophù hợp, cụ thể:

- Dự án thuộc địa phương nào thì thực hiện theo hướng dẫncủa địa phương đó.

Đối với các công trình xây dựng chuyên ngành thuộc Bộ nàothì Bộ chuyên ngành đó có thể hướng dẫn bổ sung, cụ thể cho phù hợp với điềukiện của chuyên ngành mình quản lý;

- Trường hợp, dự án có công trình thuộc nhiều địa phươngkhác nhau thì do chủ đầu tư quyết định đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Công thương căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD, Nh (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh