BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3181/TCHQ-KTTT
V/v: thuế NK PTVT nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bình Phước

Trả lờicông văn số 414/HQBD-NV ngày 20/6/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước v/v thuếnhập khẩu phương tiện vận tải chuyên nghiệp dùng nhập khẩu tạo tài sản cố định;Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theoquy định tại điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thìhàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy địnhtại phụ lục I hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày08/12/2005 của Chính phủ, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) được miễn thuế nhập khẩu bao gồm:

Thiếtbị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được BộKhoa học và công nghệ xác nhận, phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xeôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ được miễn thuế nhập khẩu.

Trườnghợp của Công ty C&N VINA được Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Bình Phước cấp kếhoạch nhập khẩu số 236/TMDL ngày 05/6/2006, thì phải thực hiện theo quy định Nghịđịnh số 149/2005/NĐ-CP nêu trên. Xe đào đất là xe chuyên dùng được miễn thuếnhập khẩu, xe tải 1 tấn là phương tiện vận tải, nếu được Bộ Khoa học và Công nghệxác nhận là phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu để tạo tàisản cố định thì được miễn thuế nhập khẩu.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An