BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3181/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 473/CT-TTr ngày 07/04/2015 của Cục thuếtỉnh Long An đề nghị hướng dẫn việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối vớitrường hợp của Công ty TNHH một thành viên HạnhPhong, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục IV, Phần E, Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đâykhông hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mớithành lập từ dự án đầu tư.

- Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trườnghợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trườnghợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoánkinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá th với ngành nghề kinh doanh như trướcđây”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thànhviên Hạnh Phong thành lập ngày 16/07/2007 tại Khu Công nghiệp Hải Sơn, huyện ĐứcHòa, tỉnh Long An, có chủ sở hữu là Ông Lý Hào Minh đồng thời là chủ sở hữuDNTN Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hạnh Phong đang hoạt động tại Thành phố HồChí Minh thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh Long An nêutại công văn số 473/CT-TTr ngày 07/04/2015: Công ty TNHH một thành viên HạnhPhong không thuộc diện bị điều chỉnh bởi hướng dẫn tại Điểm 1, Mục IV, Phần E,Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 22/09/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Long An căn cứ vào các quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại cùng thời điểm và tình hình thực tế của doanh nghiệp đ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiệntheo đúng quy định của pháp luật thuế. Tổng cục Thuế thông báo để Cụcthuế tỉnh Long An được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn