BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3181/TCT-KK
V/v lập giấy nộp tiền vào NSNN trong trường hợp phân bthuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Vietcombank, s5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 308/CV /HSG/17-VP2 ngày 04/07/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen về việc hướng dẫn lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi phân bổ thuế Thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

“…

6. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp ti nơi đóng trsở chính có trách nhiệm np cả phần phát sinh ti nơi đóng trsở chính và ở nơi có cơ sở sản xut hạch toán ph thuc.

a) Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan Thuế

Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được tính nộp tại nơi có trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đlập chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc…

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen khi lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Theo đó, mã s thuế được sử dụng để nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp phân bcho các chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen là mã số thuế tại trụ sở chính (mã số thuế 10 số).

Tổng cục Thuế đề nghị các cơ quan thuế quản lý chi nhánh của Công ty Cphần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện thống nhất theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 2126/TCT-KK ngày 09/06/2014 và điểm 1 Mục I Công văn số 1535/TCT-KK ngày 21/4/2015 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh B
ình Dương;
- Cục Thuế các tỉnh/tp theo danh sách đính kèm (để TB cho các CQT qu
n lý chi nhánh);- Website TCT;- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
K
T. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & K TOÁN THUPHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà.

DANH SÁCH CỤC THUẾ NHẬN CÔNG VĂN

(Kèm theo Công văn số 3181/TCT-KK ngày /18/07/2017 của Tổng cục Thuế)

STT

Cục Thuế tỉnh/thành phố

Cơ quan thuế quản lý chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

1

An Giang

Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Bắc Giang

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

4

Bắc Kạn

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

5

Cà Mau

Cục Thuế tỉnh Cà Mau

6

Đắk Nông

Chi cục Thuế Thị xã Gia Nghĩa

7

Đồng Tháp

Chi cục Thuế Huyện Tam Nông

8

Hà Nam

Chi cục Thuế TP. Phủ Lý

9

Hòa Bình

Chi cục Thuế TP. Hòa Bình

10

Hưng Yên

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Chi cục Thuế huyện Mỹ Hào

11

Khánh Hòa

Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hòa

12

Nghệ An

Chi cục Thuế TP. Vinh

13

Quảng Ninh

Chi cục Thuế TP. Móng Cái

Chi cục Thuế TP. Cẩm Phả

14

c Trăng

Chi cục Thuế huyện Long Phú

15

Tây Ninh

Chi cục Thuế Huyện Gò Dầu

16

TP. HCM

Chi cục Thuế Quận 9

17

Vĩnh Long

Chi cc Thuế Th xã Bình Minh