VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3181/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh danh mục dự án sử dụng tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu cho ngành điện

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3484 BKH/KTĐN ngày 12 tháng 6 năm 2003) về việc điều chỉnh danh mục dự án sử dụng tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu cho ngành điện, Phó Thủ tướng Cũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý thay thế Dự án mở rộng trạm 220 KV Phố Nối bằng Dự án Trạm cắt 220 Kv Nho Quan sử dụng tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu cho các dự án thuộc ngành điện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao