BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3182 TCT/NV5
V/v thuế GTGT đầu vào tiền thuê nhà ở cho nhân viên nước ngoài

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Price Water House Coopers Việt Nam
(Đ/c: Tầng 4, Sài Gòn Tower, 20 Lê Duẩn, Quận 1 TP.HCM)

Trả lời công văn đề ngày 27/05/2003 của Công ty TNHH Price Water House Coopers VietNam về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của tiền thuê nhà cho nhân viên nước ngoài. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1.2.b Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, quy định rằng thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ. Do đó, trường hợp chi phí thuê nhà cho nhân viên nước ngoài ở do Công ty chịu trách nhiệm thanh toán và được thể hiện trong hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty thì chi phí đó được coi là hợp lệ và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tuy nhiên, trường hợp Công ty Price Water House Coopers VietNam đã thực hiện quyết toán thuế năm 1999 thì những khoản thuế GTGT đầu vào của tiền thuê nhà cho nhân viên nước ngoài phát sinh năm 1999 sẽ không được khấu trừ, theo hướng dẫn tại Công văn số 4338 TCT/NV ngày 15/11/2002.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Price Water House Coopers VietNam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến