BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3182 TCT/NV5
V/v: Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2001

Kính gửi: Xínghiệp Thủ công mỹ nghệ MEKO

Trả lời công văn số 13/CV .2001 ngày 30/07/2001 củaXí nghiệp đề nghị hướng dẫn thực hiện thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục II, phần thứ hai, Thông tưsố 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì lợi nhuận mà tổ chức cá nhânnước ngoài thu được do tham gia đầu tư vốn dưới bất cứ hình thức nào theo quyđịnh trong Luật đầu tư nước ngoài khi chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc giữlại ngoài Việt Nam đều là đối tượng chịu thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài,kể cả trường hợp bên nước ngoài sử dụng lợi nhuận được chia để thanh toán côngnợ cho Công ty mẹ hoặc chi tiêu cho Văn phòng đại diện Công ty mẹ tại Việt Nam.

Trường hợp chủ đầu tư nước ngoài của Xí nghiệp Thủcông mỹ nghệ MEKO dùng lợi nhuận được chia để sử dụng vào các chi phí cá nhânphát sinh trong thời gian ở Việt Nam thì số lợi nhuận được chia sử dụng cho chitiêu cá nhân phát sinh tại Việt Nam của chủ đầu tư nước ngoài không thuộc đốitượng chịu thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Tổng cục Thuế thông báo để Xí nghiệp Thủ công mỹnghệ MEKO được biết và thực hiện.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung