BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3183/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK xe ôtô vận tải hành khách công cộng của doanh nghiệp vốn đầu tư NN

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: - Công ty liên doanh Quốc tế ABC
(Số 589, đường Lạc Long Quân, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phồ Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/CV-ABC ngày 10/5/2006 của Công ty Liên doanh ABC về thuế nhập khẩu xe ôtô vận tải hành khách công cộng nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại điểm 3, Điều 27, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, thì: "Đối với các dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại".

Căn cứ quy định như đã nêu ở trên, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định được cấp phép trước ngày 01/1/2006 nhưng chưa nhập khẩu hoặc mới nhập khẩu một phần thì cho nhập khẩu phần còn lại theo đúng quy định ưu đãi thuế tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

2- Trường hợp của Công ty Liên doanh Quốc tế ABC nhập khẩu xe ôtô từ 25 chỗ ngồi trở lên để vận chuyển hành khách công cộng, tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài theo Giấy phép đầu tư số 37/GP-HD ngày 10/12/2003 và được điều chỉnh tại Giấy phép đầu tư số 37/GPĐC1 -HD ngày 04/4/2005 của UBND tỉnh Hải Dương và công văn số 588/KH-KTĐN ngày 14/4/2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp trước ngày 01/1/2006, nhập khẩu 80 chiếc xe Bus loại từ 25 chỗ ngồi trở lên được gia hạn thời hạn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2005, Công ty đã nhập 71 chiếc còn 9 chiếc chưa nhập, thì 9 chiếc xe còn lại được miễn thuế nhập khẩu theo công văn số 588/KH-KTĐN trên. Ngày 18/1/2006, Công ty được Sở Thương mại và Du lịch Hải Dương có công văn số 23/TM-XNK cho điều chỉnh cơ cấu xe lên 91 chiếc, tăng thêm 11 chiếc. Như vậy, công văn điều chỉnh sau ngày 01/1/2006, thì số xe ôtô 11 chiếc nhập khẩu sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 149/2005/NĐ-CP nêu trên phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, căn cứ quy định tại điểm 6, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận, thì được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Liên doanh Quốc tế ABC và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An