BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3183/TCT-CS
V/v tỷ giá hạch toán.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:Công ty TNHH Doosung Tech VIETNAM
(Đ/c: Khu công nghiệp Lương Sơn, Km 36, Quốc lộ 6, xã Hòa Sơn, huyện LươngSơn, tỉnh Hòa Bình)

Ngày 12/5/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2015/DSK-KT ngày 24/4/2015 của Công ty TNHH Doosung Tech VIETNAM đề nghịhướng dẫn về tỷ giá hạch toán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 27 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/2/2015 hướng dẫn:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giátính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giágiao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22tháng12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanhnghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanhthu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phílà tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thờiđiểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theohướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

Căn cứ quy định trên, trườnghợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phảiquy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế. Theo trình bàycủa Công ty TNHH Doosung Tech VIETNAM từ ngày 01/01/2015 Công ty chưa thực hiệntheo quy định trên thì đề nghị Công tyliên hệ với Cục Thuế tỉnh Hòa Bình để được hướng dẫn điều chỉnh, thực hiện theođúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Doosung Tech VIETNAMđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Thuế tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân